Conference Management Committees

Conference Organizing Chairs

Dr. Shekhar Verma

IIIT ALLAHABAD

Dr. Neetesh Purohit

IIIT ALLAHABAD

Dr. Rajat Kumar Singh

IIIT ALLAHABAD

Dr. Satish Kumar Singh

IIIT ALLAHABAD

Finanace Management Committee Chairs

Mr. O.P. Srivastava

IIIT Allahabad

Dr. Kumar Vaibhav Srivastava

IIT KANPUR

Dr. K.P.Singh

IIIT ALLAHABAD

Publication Committee Chairs

Dr. Neetesh Purohit

IIIT ALLAHABAD

Dr. Prasanna Mishra

IIIT ALLAHABAD

Publicity Committee Chairs

Dr. Vijay K Chaurasia

IIIT ALLAHABAD

Dr. S. Venkateshan

IIIT ALLAHABAD

Dr. Dilip Sharma

GLAU Mathura

Website and Portal Management Committee Chairs

Dr. Ashutosh Mishra

IIIT ALLAHABAD

Mr. Ajay Kumar Tiwari

IIIT ALLAHABAD

Registration Committee Chairs

Dr. Rajat Kumar Singh

IIIT ALLAHABAD

Dr. Shitangshu Bhattacharya

IIIT ALLAHABAD

Dr. Puja Mishra

IIIT ALLAHABAD

Travel Committee Chairs

Dr. Manish Kumar

IIIT ALLAHABAD

Dr. S. Venkateshan

IIIT ALLAHABAD

Hospitality Committee Chairs

Dr. Pritish Varadwaj

IIIT ALLAHABAD

PhD Symposium Chairs

Dr. Pavan Chakraborty

IIIT ALLAHABAD

Student Committee

Shiv Ram Dubey

Vijay Bhaskar Semwal

Soumendu Chakraborty

Dheeraj Chitara

Vinod Kumar Jatav

Anush Bekal

Sourabh Prakash

Padmakar Pandey

Vishal Krishna Singh

Neeraj Jain

Utkarsh Raj

Amrit Pal

Mahendra Shula

Bhartihari Pandiya

Venkat Beri

Himadri Shah

Sumit

Vivek Kumar

Suvidha Tripathi

Jyoti kashniyal

Bodhi Chakraborty

Saurabh Gupta

Arpita Bhargava

Rohit Mishra

Apoorva Agarwal

Baishali Saha

Kumar Sanyam

Namit Agrawal

Shivam

Sulyab Thottungal

Pratik Mangalore

Swapnaneel Nandy

Kushagra Yadav

Apurva Gupta

Shantal Raj

Pratyush Singh

Vertika Singh

Nikhil Ranjan

Geeta Madhuri

Sandeep Sharma

Sandeep Kumar Singh

Sagar Kumar

Navneet Kr Patel